HG 1340 2001 actualizata

HOTARARE Nr. 1340/2001 din 27 decembrie 2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 12 septembrie 2019.

HOTARARE Nr. 1340/2001 din 27 decembrie 2001
privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 12 septembrie 2019.

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 42 din Legea nr. 90/2001*) privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1
(1) Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, denumita in continuare ISCIR, este organul de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridica a carui activitate principala este asigurarea, in numele statului, a masurilor de functionare in conditii de siguranta a instalatiilor si echipamentelor prevazute in anexele nr. 2 - 4 la Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Sediul ISCIR este in municipiul Bucuresti, str. Sfantul Elefterie nr. 47 - 49, sectorul 5.
(3) Patrimoniul ISCIR la data de 30 iunie 2010 este de 57.719.779 lei.
ART. 2
Pentru realizarea obiectului de activitate, in domeniul sau de competenta, ISCIR exercita urmatoarele functii:
a) de autoritate, prin care asigura controlul respectarii prevederilor reglementarilor in domeniu si a regimului de autorizare si verificare tehnica;
b) de reglementare, prin care asigura elaborarea actelor cu caracter normativ;
c) de reprezentare, prin care asigura cooperarea si schimbul de informatii, pe plan intern si extern, in domeniul sau de activitate, potrivit legislatiei in vigoare.
ART. 3
(1) in realizarea obiectului sau de activitate, ISCIR are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza strategii si programe de dezvoltare privind activitatea ISCIR;
b) elaboreaza, actualizeaza si supune aprobarii, in conformitate cu prevederile legii, prescriptii tehnice ce privesc conditiile si cerintele tehnice referitoare la instalatii si echipamente si/sau la activitati de construire, montare/demontare, instalare, punere in functiune, exploatare, utilizare, sudare si control nedistructiv, de supraveghere si verificare tehnica in utilizare, de revizie, de reparatii si intretinere instalatii si echipamente, dupa caz;
c) autorizeaza, in conformitate cu cerintele tehnice si in conditiile stabilite in prescriptiile tehnice si de Legea nr. 64/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoane fizice sau juridice care realizeaza, pentru instalatii si echipamente, verificari tehnice in vederea autorizarii/admiterii functionarii, verificari tehnice in utilizare, verificari tehnice in utilizare pentru estimarea duratei remanente de viata, activitati de construire, montare, instalare, punere in functiune, supraveghere tehnica, lucrari de revizie, reparatii si de intretinere; pentru instalatiile/echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta si
dispozitiile Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c^1) avizeaza, in conditiile legii si conform prescriptiilor tehnice, programe si rapoarte tehnice, memorii si documentatii tehnice la instalatii/echipamente;
d) autorizeaza, in conformitate cu cerintele tehnice si in conditiile stabilite in prescriptiile tehnice, functionarea instalatiilor si echipamentelor prevazute in anexa nr. 1;
e) autorizeaza, in conformitate cu cerintele tehnice si in conditiile stabilite in prescriptiile tehnice, persoanele fizice care practica ocupatiile prevazute in anexa nr. 1^1;
e^1) atesta persoane fizice in vederea realizarii responsabilitatilor stabilite in conformitate cu cerintele si in conditiile prevazute in prescriptiile tehnice;
f) participa la activitati de omologare de instalatii si echipamente;
g) aproba proceduri de sudura, daca prin prescriptiile tehnice se impune acest lucru;
h) emite, in conformitate cu cerintele si in conditiile stabilite in prescriptiile tehnice, avize obligatorii de instalare pentru instalatiile si echipamentele prevazute in anexa nr. 1^2 si avize obligatorii de montare pentru instalatiile si echipamentele prevazute in anexa nr. 1^3;
i) in cazuri justificate, de forta majora sau de pericol iminent, poate dispune oprirea din functiune sau impiedicarea punerii in functiune a instalatiilor si echipamentelor si aplica sigilii;
j) efectueaza controale periodice si inopinate la instalatiile si echipamentele aflate in functiune, dispune masuri si aplica sanctiuni in conditiile legii, atunci cand constata ca nu sunt respectate cerintele aplicabile acestora;
k) supravegheaza, prin actiuni periodice si inopinate, persoanele fizice si juridice pe care le-a autorizat si decide mentinerea, suspendarea sau retragerea autorizatiilor emise;
l) *** Abrogata
m) realizeaza supravegherea pietei in domeniul de activitate pentru care a fost nominalizat;
n) participa la constatarea cauzelor in care s-au produs accidentele la instalatiile si echipamentele supuse controlului ISCIR, evalueaza efectele produse si dispune masurile ce se impun privind siguranta in functionare a acestora, dupa caz;
o) organizeaza si deruleaza campanii de informare in scopul imbunatatirii sigurantei in functionare a instalatiilor si echipamentelor;
p) avizeaza, potrivit legii, furnizorii de formare profesionala care organizeaza programe de formare profesionala pentru ocupatiile prevazute in anexa nr. 1^1; conditiile si cerintele pentru avizarea furnizorilor de formare profesionala se stabilesc prin ordin al inspectorului de stat sef al ISCIR, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
q) participa la elaborarea de standarde in domeniul sau de activitate;
r) participa la elaborarea si validarea standardelor ocupationale relevante in domeniul de activitate al ISCIR;
s) elaboreaza si supune aprobarii, prin ordin al ministrului economiei, lista tarifelor aplicate pentru activitatile prestate de catre ISCIR; ordinul ministrului economiei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
t) editeaza si publica materiale specifice domeniului, in scopul realizarii sigurantei in functionare si al prevenirii accidentelor si avariilor;
u) colaboreaza cu institutii similare si cu organisme din alte tari, stabileste si poate incheia cu acestea, in conditiile legii, conventii si protocoale de recunoastere reciproca, reprezinta interesele Romaniei in organizatii si institutii internationale, in domeniul sau de activitate, in calitate de membru observator sau de membru cu drepturi depline;
v) realizeaza activitati de cercetare-dezvoltare in domeniul sau de activitate;
w) coordoneaza si deruleaza programe cu finantare interna si/sau internationala.
(1^1) Autorizarile prevazute la alin. (1) lit. c) si e) se pot baza pe rapoarte de evaluare tehnica, intocmite in conditiile stabilite in prescriptiile tehnice.
(1^2) Pentru activitatile prevazute la alin. (1) lit. c^1) ISCIR poate acorda imputerniciri persoanelor fizice si juridice autorizate, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice, prin ordin al inspectorului de stat sef.
(2) ISCIR indeplineste orice alte atributii stabilite in responsabilitatea sa potrivit legislatiei in vigoare.
ART. 4
(1) in cadrul ISCIR functioneaza 13 inspectii teritoriale fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 2.
(1^1) Numarul maxim de posturi aprobat este de 280.
(2) Structura organizatorica a ISCIR este prevazuta in anexa nr. 3.
(3) Personalul din cadrul ISCIR este personal contractual.
(4) Salarizarea personalului din cadrul ISCIR se realizeaza potrivit prevederilor Legiicadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile personalului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.
(5) Stabilirea salariului de baza si a celorlalte drepturi salariale ale conducatorului ISCIR se fac, potrivit legii, la numirea acestuia in functie.
ART. 5
(1) ISCIR este condusa de un inspector de stat sef, numit in conditiile legii.
(2) Inspectorul de stat sef reprezinta ISCIR in raporturile cu ministerele, cu celelalte organisme de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate.
(3) in exercitarea atributiilor sale inspectorul de stat sef emite ordine. Ordinele de interes general se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Inspectorul de stat sef numeste si revoca, prin ordin, inspectorii de stat sef adjuncti, directorii, inspectorii-sefi ai inspectiilor teritoriale si conducatorii structurilor din cadrul ISCIR prevazute la alin. (6).
(5) Inspectorul de stat sef poate da imputerniciri de reprezentare si delegare de competenta si altor persoane din cadrul ISCIR.
(6) in cadrul structurii ISCIR, prin ordin al inspectorului de stat sef se pot organiza servicii, birouri, laboratoare, compartimente si subunitati necesare realizarii obiectului sau de activitate.
ART. 6
(1) Modul de functionare si atributiile inspectiilor teritoriale si ale celorlalte structuri din cadrul ISCIR se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al ISCIR.
(2) Regulamentul de organizare si functionare al ISCIR se aproba prin ordin al inspectorului de stat sef.
ART. 7
(1) in vederea indeplinirii atributiilor sale ISCIR colaboreaza cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale.
(2) ISCIR are dreptul de a solicita informatii si documente de la persoanele fizice sau juridice care proiecteaza, construiesc, monteaza, instaleaza, pun in functiune, realizeaza supravegherea tehnica, executa revizii, repara, intretin, detin, exploateaza, efectueaza verificari tehnice in vederea autorizarii functionarii, verificari tehnice in utilizare si verificari tehnice in utilizare pentru stabilirea duratei remanente de viata si de la cele ce pun la dispozitie pe piata instalatii/echipamente, cu respectarea actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor sau a actelor normative de punere in aplicare a acestei legislatii, dupa caz.
(3) ISCIR are dreptul de acces la agentii economici si institutiile publice care detin sau construiesc, dupa caz, instalatii si echipamente din domeniul sau de activitate, precum si in locurile in care acestea sunt utilizate.
(4) *** Abrogat
ART. 8
ISCIR are obligatia de a inainta catre Ministerul Economiei, la cerere, rapoarte si/sau informari privind activitatea proprie.
ART. 9
Finantarea activitatii ISCIR se asigura integral din venituri proprii, potrivit legii.
Veniturile se realizeaza din tarife percepute pentru activitatea de autorizare, supraveghere tehnica, verificare in functionare si control, precum si din orice alte activitati cu caracter specific, prestate de catre ISCIR in conditiile legii.
ART. 10
(1) ISCIR intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli care se aproba de ministrul economiei, in conditiile legii.
(2) Fondurile necesare pentru sustinerea activitatii de supraveghere a pietei se prevad distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al ISCIR, urmand sa fie folosite numai in acest scop.
(2^1) Disponibilitatile banesti aflate in conturile ISCIR la finele anului se reporteaza si se utilizeaza de catre aceasta in anul urmator.
(3) *** Abrogat
ART. 11
Pentru activitatile specifice ISCIR dispune de un parc auto propriu conform normativului prevazut in anexa nr. 4.
ART. 12
Anexele nr. 1, 1^1, 1^2, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.