» CURSURI » INSCRIERE PRIN FAX » INSCRIERE ON-LINE

» NEWSLETTER

 
 
     
   Prima Pagina
  Despre noi
  Legea 64 2008 - Domeniul ISCIR
  Ordinul 130 2011 - Domeniul RSVTI
  Cursuri RSVTI - Modul A
  Cursuri RSVTI - Modul B
  Inscriere curs RSVTI
  Dosar cursant RSVTI
  Bibliografie RSVTI
  Regulament curs RSVTI
  PROMOTIE! Bucuresti - 26-27 Mar 2019
  Cursuri RSVTI Cluj - 04-05 Apr 2019
  Cursuri RSVTI Baile-Felix - 15-16 Mai 2019
  Cursuri RSVTI Sibiu - 21-22 Mai 2019
  Cursuri RSVTI Sovata - 23-24 Mai 2019
  NOUTATI LEGISLATIVE ISCIR!
  Ordinul 1404 2010 (MO 634 2010)
  Ordinul 1007 2010 (MO 513 2010)
  Ordinul 663 2010 (MO 385 2010)
  Ordinul 442 2010 (MO 226 2010)
  Ordinul 2154 2009 (MO 11 2010)
  Contact
  RGPD - Protectia datelor personale
  Termeni si conditii
 

Legea 64 2008 (MO 485 2011) - ISCIR

Legea nr. 64 din 21 martie 2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibilTextul actului publicat in MO nr. 485 / 08 Iulie 2011  Fisiere atasate:
 
Legea 64 2008 (actualizata 2013)
LEGE Nr. 64 din 21 martie 2008 *** Republicata
privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil
EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
PUBLICATa in: MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 8 iulie 2011

*) Republicata in temeiul dispozitiilor art. III din Ordonanta Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 93/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 9 iunie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, iar, ulterior, a mai fost modificata si completata prin:
- Hotararea Guvernului nr. 1.407/2008 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 3 la Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 771 din 17 noiembrie 2008;
- Hotararea Guvernului nr. 1.488/2009 pentru abrogarea pct. 4 din anexa nr. 1 la Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 862 din 10 decembrie 2009.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezenta lege stabileste cadrul legal pentru functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil.
(2) Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi instalatiile si echipamentele prevazute in anexa nr. 1. Conditiile de functionare in siguranta a acestor instalatii si echipamente se reglementeaza prin legi specifice.
ART. 2
in scopul functionarii in conditii de siguranta, instalatiile sub presiune si instalatiile de ridicat clasice, aparatele consumatoare de combustibil si componentele acestora, prevazute in anexa nr. 2, precum si instalatiile sub presiune, instalatiile de ridicat, unele instalatii din cadrul obiectivelor nucleare, precum si componentele acestora, prevazute in anexa nr. 3, se supun regimului de autorizare si de verificare tehnica, potrivit prevederilor prezentei legi.
ART. 3
(1) introducerea pe piata, punerea in functiune si/sau utilizarea instalatiilor si echipamentelor prevazute la art. 2 sunt admise numai in conditiile stabilite de prezenta lege.
(2) in situatia in care instalatiile si echipamentele prevazute la art. 2 sunt reglementate prin directive europene, acestea se supun regimului de autorizare si verificare tehnica daca prin aceasta cerinta nu se aduce atingere directivelor europene aplicabile, transpuse prin reglementari tehnice.
ART. 4
(1) inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si instalatiilor de Ridicat, denumita in continuare ISCIR, este organul de specialitate al administratiei centrale, cu personalitate juridica, responsabil in numele statului pentru asigurarea masurilor de functionare in conditii de siguranta a instalatiilor si echipamentelor prevazute in anexele nr. 2 si 3, denumite in continuare instalatii/echipamente.
(2) ISCIR exercita urmatoarele functii:
a) de autoritate in domeniul instalatiilor/echipamentelor, care asigura controlul respectarii prevederilor referitoare la conditiile de introducere pe piata si punere in functiune a instalatiilor/echipamentelor, precum si urmarirea si controlul regimului de autorizare si verificarea tehnica a instalatiilor/echipamentelor;
b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea documentelor cu caracter normativ pentru domeniul sau de activitate.
(3) ISCIR functioneaza in subordinea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si este finantata integral din venituri proprii, potrivit legii.
(4) ISCIR este condusa de un inspector de stat sef, numit prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, iar modul de organizare si functionare a ISCIR se stabileste prin hotarare a Guvernului**).
------------
**) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 5
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) accident - evenimentul fortuit, care intrerupe functionarea normala a unei/unui instalatii/echipament, provocand avarii si/sau afectand viata sau sanatatea oamenilor ori mediul;
b) autorizare - activitatea de evaluare si atestare, efectuata de catre ISCIR, a competentei si capabilitatii unei persoane fizice sau juridice de a desfasura una dintre activitatile prevazute la art. 8 alin. (1);
c) aviz obligatoriu de instalare - acordul emis de ISCIR pentru detinatorii/utilizatorii de instalatii/echipamente, dupa caz, stabilit prin hotarare a Guvernului conform prevederilor art. 4 alin. (4), ca urmare a verificarii conditiilor de montare/instalare conform prescriptiilor tehnice, pe baza caruia pot incepe lucrarile de montare/instalare;
d) autorizare a functionarii - acordul emis de ISCIR pentru detinatorii/utilizatorii de instalatii/echipamente, dupa caz, stabilit prin hotarare a Guvernului conform prevederilor art. 4 alin. (4), in scopul atestarii faptului ca o/un instalatie/echipament indeplineste toate conditiile si cerintele pentru a fi pusa/pus in functiune in conditii de siguranta;
e) construire - activitatea de Imbinare a componentelor unei/unui instalatii/echipament, realizata conform documentatiei tehnice aferente acesteia;
f) detinator - persoana fizica sau juridica ce detine cu orice titlu o instalatie/echipament in exploatare;
g) documentatie tehnica - totalitatea documentelor si instructiunilor elaborate, conform prevederilor prescriptiilor tehnice, de catre producator pentru construirea, montarea, instalarea, punerea in functiune, realizarea reviziilor, reparatiilor si/sau pentru intretinerea instalatiilor/echipamentelor sau, respectiv, totalitatea documentelor intocmite de catre persoanele fizice ori juridice autorizate pentru efectuarea acestor activitati in vederea realizarii sarcinilor specifice ce le revin; documentatia tehnica include, dupa caz, descrierea generala a instalatiei/echipamentului, proiectele de executie, procesul de fabricatie, schemele si circuitele pentru componentele instalatiilor/echipamentelor, descrieri si explicatii necesare pentru intelegerea acestor desene si scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele incercarilor si examinarilor si altele asemenea;
h) expertiza tehnica - investigatia/examinarea cu caracter tehnic a unei/unui instalatii/echipament;
i) instalare - activitatea de fixare/amplasare a unei/unui instalatii/echipament la locul utilizarii si/sau de conectare a acesteia/acestuia la alte instalatii sau echipamente, in vederea asigurarii conditiilor de functionare;
j) introducere pe piata - actiunea de a face disponibila/disponibil, pentru prima data, contra cost sau gratuit, o/un instalatie/echipament in vederea distribuirii si/sau utilizarii;
k) intretinere - totalitatea operatiunilor prin care se asigura mentinerea instalatiei/echipamentului in parametrii de functionare in conditii de siguranta;
l) montare - activitatea de Imbinare a componentelor unei/unui instalatii/echipament, conform documentatiei tehnice, in vederea functionarii acesteia/acestuia;
m) omologare - totalitatea activitatilor desfasurate de catre o comisie, in legatura cu un anumit tip de instalatie/echipament, identificat corespunzator, in scopul determinarii parametrilor reali de performanta si siguranta in functionare, in vederea atestarii indeplinirii conditiilor/cerintelor aplicabile;
n) prescriptie tehnica - norma tehnica elaborata de catre ISCIR si aprobata prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri*), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, care contine, pentru domenii clar definite, conditii si cerinte tehnice referitoare la instalatii/echipamente si la activitati specifice domeniului de activitate, prevazute la art. 8 alin. (1), ce se realizeaza in legatura cu acestea, in vederea introducerii pe piata, punerii in functiune si utilizarii instalatiilor/echipamentelor respective in conditii de siguranta in functionare;
o) producator - persoana fizica sau juridica, responsabila pentru proiectarea si/sau realizarea unei/unui instalatii/echipament in scopul introducerii pe piata si/sau al punerii in functiune, in numele sau, precum si orice persoana fizica sau juridica, care construieste, monteaza, instaleaza, ambaleaza sau eticheteaza o/un instalatie/echipament in vederea introducerii pe piata si/sau punerii in functiune sub nume propriu;
p) punere in functiune - actiunea care are loc in momentul primei utilizari a unei/unui instalatii/echipament;
q) regim de autorizare si verificare tehnica - totalitatea conditiilor, cerintelor, examinarilor, incercarilor si/sau evaluarilor la care este supusa/supus, cu caracter obligatoriu, o/un instalatie/echipament, pe parcursul realizarii si utilizarii, precum si deciziile luate in legatura cu aceasta/acesta, in scopul de a se asigura functionarea in conditii de siguranta, conform prescriptiilor tehnice;
r) reparare - ansamblul de lucrari si operatiuni ce se executa prin inlaturarea neconformitatilor/defectiunilor constatate la o/un instalatie/echipament, in scopul aducerii acesteia/acestuia la parametrii initiali sau la alti parametri care asigura functionarea in conditii de siguranta a acesteia, conform prescriptiilor tehnice;
s) revizie - activitatea, de regula planificata, ce consta in ansamblul operatiunilor ce se executa asupra unei/unui instalatii/echipament in scopul reglarii sau inlocuirii pieselor si aparatelor inglobate de aceasta/acesta, conform prescriptiilor tehnice;
t) utilizator - persoana fizica sau juridica ce are in folosinta o/un instalatie/echipament;
u) verificare tehnica - ansamblul examinarilor si incercarilor efectuate in vederea autorizarii functionarii instalatiilor/echipamentelor ori realizate in timpul activitatilor de montare, instalare, reparare sau revizie a instalatiilor/echipamentelor, in conformitate cu cerintele din documentatiile tehnice si/sau prevederile prescriptiilor tehnice;
v) verificare tehnica in utilizare - totalitatea examinarilor si incercarilor efectuate la o/un instalatie/echipament periodic si ori de cate ori se modifica configuratia acesteia/acestuia in baza careia s-a acordat autorizarea functionarii, in scopul asigurarii conditiilor de functionare in siguranta.
------------
*) A se vedea:
- Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.699/2008 privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT N MMR 1-2008 "Cerinte generale pentru macarale, mecanisme de ridicat si dispozitivele lor auxiliare din instalatiile nucleare", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 si 37 bis din 20 ianuarie 2009;
- Ordinul ministrului economiei nr. 675/2009 privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT N SCP 1-2008 - Cerinte generale pentru sistemele si componentele care retin presiunea din instalatiile nucleare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 339 si 339 bis din 21 mai 2009;
- Ordinul ministrului economiei nr. 2.154/2009 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT CR 4-2009 "Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la instalatii/echipamente" si PT CR 8-2009 "Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11 si 11 bis din 8 ianuarie 2010;
- Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 442/2010 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT CR 6-2010 "Autorizarea personalului si a laboratoarelor care efectueaza examinari nedistructive si evaluarea capabilitatii tehnice a laboratoarelor care efectueaza examinari distructive", PT CR 7-2010 "Aprobarea procedurilor de sudare pentru otel, aluminiu si aliaje de aluminiu pentru polietilena de inalta densitate (PE-HD)" si PT CR 9-2010 "Autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare la instalatii sub presiune si la instalatii de ridicat, in otel, aluminiu, aliaje de aluminiu si polietilena de inalta densitate (PE-HD)", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 si 226 bis din 9 aprilie 2010;
- Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 663/2010 pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice PT C 1-2010 "Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraincalzitoare si economizoare independente", PT C 4-2010 "Recipiente metalice stabile sub presiune", PT C 6-2010 "Conducte metalice sub presiune pentru fluide", PT C 7-2010 "Dispozitive de siguranta", PT C 8-2010 "instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate", PT C 9-2010 "Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune", PT C 10-2010 "Conducte de abur si conducte de apa fierbinte sub presiune", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 385 si 385 bis din 10 iunie 2010;
- Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 1.007/2010 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT A1-2010 "Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale - Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 1.404/2010 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT R1-2010 "Masini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicatoare si platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati, elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip special)", PT R2-2010 "Ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de persoane si marfuri sau de marfuri cu comanda interioara", PT R3-2010 "Verificarea in utilizare a elementelor de transmitere a miscarii, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere si a elementelor de tractiune a sarcinii utilizate la instalatii de ridicat: cabluri, carlige, lanturi, benzi textile, funii si altele asemenea", PT R8-2010 "Scari si trotuare rulante", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 634 si 634 bis din 9 septembrie 2010.

ART. 6
Fara a se aduce atingere prevederilor art. 3 alin. (2), se admit introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a instalatiilor/echipamentelor care indeplinesc urmatoarele conditii, dupa caz:
a) sunt respectate conditiile si cerintele de functionare in conditii de siguranta;
b) sunt omologate;
c) sunt puse la dispozitia utilizatorilor, de catre producatori, instructiuni tehnice pentru utilizarea instalatiilor/echipamentelor in conditii normale, pentru intretinerea, realizarea reviziilor si a reparatiilor instalatiilor/echipamentelor, precum si, dupa caz, pentru pregatirea personalului de deservire;
d) au autorizarea functionarii emisa conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile;
e) exista, pentru utilizare, la fiecare loc de munca, instructiuni tehnice pentru utilizare in conditii normale, precum si documente cuprinzand masurile ce trebuie luate in caz de avarii, intreruperi si dereglari ale instalatiei/echipamentului sau ale proceselor in care aceasta/acesta este inglobata/inglobat;
f) exista, pentru utilizare, personal de deservire autorizat.
ART. 7
(1) Se admite mentinerea in utilizare numai a acelor instalatii/echipamente care respecta conditiile prevazute la art. 6 lit. a), d), e) si f), care sunt supuse verificarilor tehnice in utilizare si care sunt reparate, intretinute si supuse la revizii potrivit prevederilor prescriptiilor tehnice si prezentei legi.
(2) Rezultatele verificarilor tehnice realizate pe parcursul activitatilor prevazute la alin. (1) trebuie sa ateste existenta conditiilor de functionare in siguranta a instalatiilor/echipamentelor la data efectuarii verificarilor.
ART. 8
(1) Activitatile de construire, montare, instalare, punere in functiune si control nedistructiv, cele ce privesc supravegherea tehnica si, dupa caz, verificarile tehnice in vederea autorizarii functionarii si verificarile tehnice in utilizare, precum si reviziile, reparatiile, lucrarile de intretinere, operatiunile de sudare si deservire a instalatiilor/echipamentelor se realizeaza de catre persoane fizice sau juridice autorizate, in conditiile stabilite de prescriptiile tehnice si prezenta lege.
(2) Producatorii care presteaza activitati de construire, montare, instalare, punere in functiune, revizie, reparatii si lucrari de intretinere pentru instalatiile/echipamentele realizate de catre ei fac exceptie de la cerinta de autorizare prevazuta la alin. (1).
(3) Activitatile persoanelor autorizate, prevazute la alin. (1), se realizeaza in limita competentelor si responsabilitatilor stabilite prin documentul de autorizare.
ART. 9
(1) Verificarile tehnice in vederea autorizarii functionarii si verificarile tehnice in utilizare pentru instalatiile si echipamentele prevazute in anexa nr. 3 se efectueaza de catre ISCIR.
(2) Verificarile tehnice in vederea autorizarii functionarii si verificarile tehnice in utilizare pentru instalatiile si echipamentele prevazute in anexa nr. 2 se realizeaza de catre persoane fizice si juridice autorizate in acest scop.
(3) Responsabilitatile privind realizarea verificarilor tehnice in vederea autorizarii functionarii si a verificarilor tehnice in utilizare, precum si corectitudinea rezultatelor aferente obtinute revin ISCIR sau persoanelor autorizate prevazute la alin. (2), dupa caz.

CAPITOLUL II
Obligatiile si responsabilitatile producatorilor

ART. 10
Producatorii, cu exceptia celor care realizeaza instalatii/echipamente conform reglementarilor tehnice ce transpun directive europene care au prevederi specifice, inainte de introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a acestora, au urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a) sa se asigure ca instalatia/echipamentul se realizeaza cu respectarea cerintelor de functionare in conditii de siguranta, prevazute in prescriptiile tehnice aplicabile;
b) sa intocmeasca documentatia tehnica prevazuta de prescriptiile tehnice si sa stabileasca prin aceasta inclusiv examinarile si incercarile ce trebuie efectuate pe parcursul construirii, montarii si instalarii, in scopul verificarii parametrilor de functionare in conditii de siguranta a instalatiei/echipamentului;
c) sa elaboreze instructiuni tehnice pentru montarea, instalarea, utilizarea in conditii normale, intretinerea, realizarea reviziilor si repararea instalatiei/echipamentului, documente cuprinzand masurile ce trebuie luate in caz de avarii, intreruperi si dereglari ale instalatiei/echipamentului sau ale proceselor, precum si instructiuni pentru pregatirea personalului de deservire a acesteia/acestuia, atunci cand prescriptiile tehnice prevad aceasta cerinta;
d) sa realizeze sau, dupa caz, sa asigure realizarea construirii si/sau a montarii instalatiei/echipamentului cu respectarea prevederilor art. 8 si ale prescriptiilor tehnice;
e) sa solicite si sa obtina omologarea instalatiei/echipamentului;
f) sa asigure si sa foloseasca la construirea si la montarea instalatiilor/echipamentelor, atunci cand prescriptiile tehnice impun, tehnologii de sudare stabilite prin proceduri de sudare aprobate de catre ISCIR, sudori autorizati ISCIR, precum si personal autorizat ISCIR, care executa examinari prin mijloace sau metode nedistructive;
g) sa puna la dispozitia utilizatorilor documentele si instructiunile din documentatia tehnica stabilite in conformitate cu prescriptiile tehnice aplicabile, precum si instructiunile tehnice prevazute la lit. c).
ART. 11
Producatorii care realizeaza instalatii/echipamente din categoria celor prevazute la art. 3 alin. (2) au obligatiile si responsabilitatile prevazute in reglementarile tehnice ce transpun directivele europene care stabilesc conditiile de introducere pe piata si/sau punere in functiune pentru instalatiile/echipamentele respective.

CAPITOLUL III
Obligatiile si responsabilitatile persoanelor fizice sau juridice autorizate

ART. 12
Persoanele fizice sau juridice autorizate conform prevederilor prezentei legi au urmatoarele obligatii si responsabilitati, dupa caz:
a) sa presteze activitatile pentru care au fost autorizate, in limita competentelor si in conditiile pentru care sunt autorizate;
b) sa foloseasca in lucrarile aferente activitatilor pentru care au fost autorizate, potrivit prevederilor prescriptiilor tehnice, tehnologii de sudare stabilite prin proceduri de sudare aprobate de ISCIR, sudori autorizati ISCIR, precum si personal autorizat ISCIR, care executa examinari prin mijloace sau metode nedistructive;
c) sa intocmeasca documentatia prevazuta de prescriptiile tehnice si sa o puna la dispozitia detinatorului/utilizatorului odata cu predarea/receptia instalatiei/echipamentului;
d) sa informeze producatorul sau detinatorul/utilizatorul despre neconformitatile constatate;
e) sa asigure realizarea activitatilor pentru care au fost autorizate, conform prescriptiilor si documentatiei tehnice;
f) sa monteze si/sau sa instaleze instalatii/echipamente numai daca este emis si se respecta avizul obligatoriu de instalare;
g) sa informeze de indata ISCIR despre situatiile in care instalatiile nu mai respecta conditiile de autorizare, precum si despre existenta unui pericol iminent la acestea.
ART. 13
(1) Prevederile art. 12 lit. b) - g) se aplica si producatorilor prevazuti la art. 8 alin. (2).
(2) Prevederile art. 12 lit. b) nu se aplica procedurilor de sudare, sudorilor si personalului care executa examinari prin mijloace sau metode nedistructive care au aprobari valabile, emise in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice ce transpun directive europene aplicabile instalatiilor/echipamentelor, in situatia in care cerintele ce au stat la baza emiterii acestor aprobari sunt echivalente cu cele stabilite in prescriptiile tehnice.

CAPITOLUL IV
Obligatiile si responsabilitatile detinatorilor/utilizatorilor de instalatii/echipamente

ART. 14
Persoana fizica sau juridica ce detine/utilizeaza o instalatie/echipament are urmatoarele obligatii si responsabilitati conform prescriptiilor tehnice:
a) sa solicite si sa obtina avizul obligatoriu de instalare, dupa caz;
b) sa solicite si sa obtina autorizarea functionarii;
c) sa ia masurile necesare si sa se asigure ca instalatia/echipamentul este utilizata/utilizat in conditii de siguranta, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor, intretinerii de catre persoane autorizate, conform documentatiilor si prescriptiilor tehnice;
d) sa asigure existenta, la fiecare loc de munca, a instructiunilor tehnice specifice pentru utilizarea in conditii normale a instalatiei/echipamentului si a documentelor cuprinzand masurile ce trebuie luate in caz de avarii, intreruperi si dereglari ale instalatiei/echipamentului sau ale proceselor in care aceasta/acesta este inglobata/inglobat;
e) sa foloseasca pentru utilizarea instalatiei/echipamentului numai personal de deservire autorizat;
f) sa asigure supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor.
ART. 15
(1) Persoana fizica sau juridica ce detine/utilizeaza instalatiile/echipamentele prevazute in anexa nr. 2 pct. 1 - 4 si 9 si in anexa nr. 3 pct. 1 - 3 si 8 are obligatia sa le inregistreze la ISCIR, sa tina evidenta centralizata a acestora si sa comunice la ISCIR orice modificare intervenita in situatia tehnica sau juridica a acestora, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice.
(2) Persoana fizica sau juridica ce detine/utilizeaza instalatiile/echipamentele prevazute la alin. (1) are obligatia sa asigure un operator autorizat, responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescriptiilor tehnice.

CAPITOLUL V
Accidente, forta majora sau pericol iminent

ART. 16
Persoana fizica sau juridica ce detine/utilizeaza instalatiile/echipamentele prevazute la art. 15 alin. (1) are obligatia, in cazul producerii oricarui accident la acestea, de a opri din functionare instalatiile/echipamentele si de a anunta de indata ISCIR despre producerea evenimentului.
ART. 17
(1) in cazuri justificate, de forta majora sau de pericol iminent, accesul reprezentantilor ISCIR se poate efectua indiferent de zi/ora si neconditionat de participarea unui delegat din partea detinatorului/utilizatorului.
(2) in cazurile prevazute la alin. (1) reprezentantii ISCIR pot dispune oprirea din functiune sau Impiedicarea punerii in functiune a instalatiei/echipamentului prin aplicarea de sigilii, dupa caz.
ART. 18
in cazurile prevazute la art. 17 alin. (1) in care reprezentantii ISCIR sunt Impiedicati sa patrunda in locurile unde sunt amplasate/detinute instalatiile/echipamentele, acestia pot solicita sprijinul ofiterilor si agentilor din cadrul Ministerului Administratiei si internelor, care actioneaza in conformitate cu prevederile legale incidente.
ART. 19
(1) in aplicarea prevederilor prezentei legi, ISCIR, prin reprezentantii sai, are dreptul:
a) sa solicite informatii si documente de la persoanele fizice sau juridice ce construiesc, monteaza, instaleaza, pun in functiune, repara, intretin, asigura realizarea reviziilor, detin, utilizeaza si/sau comercializeaza instalatii/echipamente;
b) de acces, cu scopul efectuarii controalelor prevazute la art. 4 alin. (2), la sediul si/sau in locul in care Isi desfasoara activitatea persoanele fizice sau juridice ce construiesc, monteaza, instaleaza, pun in functiune, repara, asigura realizarea reviziilor, intretin, comercializeaza, detin si/sau utilizeaza instalatii/echipamente, precum si in locurile in care sunt utilizate instalatii/echipamente, indiferent de forma de detinere a acestora.
(2) Persoanele ce detin/utilizeaza instalatii/echipamente, precum si cele care desfasoara activitatile prevazute la art. 8 alin. (1) au obligatia sa permita accesul si sa puna la dispozitia reprezentantilor ISCIR informatiile si documentele referitoare la instalatii/echipamente, pe care acestia le solicita.
ART. 20
in situatia in care pentru anchetarea cauzelor producerii unui accident trebuie sa participe si reprezentanti ai altor autoritati, acestia au obligatia sa nu modifice starea de fapt a instalatiei/echipamentului avariate/avariat si sa conserve locul pana la sosirea reprezentantilor ISCIR, cand este cazul.

CAPITOLUL VI
infractiuni si contraventii

ART. 21
Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 30.000 lei la 100.000 lei mentinerea/repunerea in functionare a instalatiilor/echipamentelor, dupa ce a fost oprita sau interzisa functionarea acestora, prin proces-verbal incheiat de catre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.
ART. 22
(1) Efectuarea uneia dintre activitatile prevazute la art. 8 alin. (1) fara autorizatie constituie infractiune si se pedepseste dupa cum urmeaza:
a) cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 30.000 lei la 100.000 lei, activitatile neautorizate privitoare la instalarea, constructia sau montajul instalatiilor/echipamentelor in sectorul nuclear;
b) cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi, efectuarea neautorizata a unor activitati privitoare la punerea in functiune, exploatarea, modificarea instalatiilor/echipamentelor in sectorul nuclear.
(2) Tentativa se pedepseste.
ART. 23
(1) Scoaterea neautorizata din functiune, in totalitate sau in parte, a dispozitivelor de siguranta si control instalate in conditiile legii la instalatii/echipamente, fara a avea motive ce decurg din cerintele de securitate nucleara sau de radioprotectie, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) este savarsita din culpa, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda de la 20.000 lei la 60.000 lei.
(3) Efectuarea verificarilor tehnice la instalatiile/echipamentele prevazute in anexa nr. 3 pct. 1 - 9, in vederea autorizarii de functionare, de catre persoane ce nu sunt angajate in cadrul ISCIR, se sanctioneaza cu amenda penala de la 30.000 lei la 100.000 lei.
ART. 24
Constituie circumstante agravante comiterea uneia din faptele identificate la art. 21 - 23, daca instalatiile/echipamentele sunt puse in functiune sau sunt mentinute in functiune pentru a fi utilizate de catre persoane care executa activitati de utilitate publica.
ART. 25
(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. c) si e), art. 10 lit. a), b) si e), art. 12 lit. c), d), e) si g), art. 14 lit. c) si e), art. 16 si ale art. 19 alin. (2), cu amenda de la 2.000 lei la 15.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. b) si f), art. 10 lit. c), d), f) si g), art. 12 lit. a), b) si f) si ale art. 14 lit. a), b), d) si f), cu amenda de la 15.000 lei la 25.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. a) si d) si ale art. 11, cu amenda de la 25.000 lei la 35.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei.
(2) Constituie sanctiune contraventionala complementara suspendarea pe o perioada de pana la 6 luni sau retragerea, dupa caz, a avizului, autorizatiei eliberate de ISCIR.
(3) inspectorul de specialitate ISCIR poate fixa prin proces-verbal si un termen-limita pentru remedierea aspectelor sesizate in urma controlului.
ART. 26
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei jumatate din minimul amenzii aplicabile; inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR fac mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare a contraventiei.
(3) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face contestatie in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei.
(4) Contestatia se adreseaza inspectorului-sef al inspectiei teritoriale de care apartine inspectorul constatator.
ART. 27
Dispozitiile art. 25 si 26 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

ART. 28
(1) Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta lege.
(2) Anexele se modifica si/sau se completeaza prin hotarare a Guvernului.
ART. 29
Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii*) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
------------
*) Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008.

ART. 30
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Decretul Consiliului de Stat nr. 587/1973 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, publicat in Buletinul Oficial nr. 168 din 27 octombrie 1973, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.

ANEXA 1
instalatii si echipamente exceptate de la prevederile prezentei legi

1. Recipientele pentru aer aferente instalatiilor si echipamentelor de franare, basculare si semnalizare, montate pe autovehicule
2. instalatiile si echipamentele sub presiune, instalatiile si echipamentele de ridicat montate pe nave
3. Conductele de gaze naturale de alimentare din amonte, conductele apartinand Sistemului national de transport al gazelor naturale, precum si cele apartinand sistemelor de distributie si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale

ANEXA 2
instalatii sub presiune si instalatii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil si componente ale acestora

1. Cazane pentru abur, pentru apa calda sau fierbinte
2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari
3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
4. Macarale, ascensoare, elevatoare, instalatii de transport pe cablu, instalatii de ridicat pe plan inclinat, poduri rulante si alte mecanisme de ridicat
5. Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos
6. Arzatoare cu combustibil lichid sau gazos
7. Accesorii de securitate pentru instalatiile, echipamentele si aparatele prevazute la pct. 1 si 3 - 6
8. Aparatura si instalatii de automatizare aferente instalatiilor si echipamentelor prevazute la pct. 1 - 7
9. instalatii si echipamente destinate, montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii

ANEXA 3
instalatii sub presiune, instalatii de ridicat si unele instalatii din cadrul obiectivelor nucleare, precum si componente ale acestora

1. Generatoare si cazane de abur, de apa calda sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului
2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari si recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
3. Pompe
4. Conducte pentru lichide, vapori si gaze tehnice uscate sau umede
5. Suporturi ale elementelor sub presiune
6. Armaturi
7. Sisteme tehnologice
8. Macarale, ascensoare, elevatoare, poduri rulante si alte mecanisme de ridicat
9. Accesorii de securitate pentru instalatiile si echipamentele prevazute la pct. 1, 2, 4 si 8.

NOTa:
Materialele folosite la construirea, montarea, utilizarea, repararea si verificarea instalatiilor si aparatelor se supun regimului de verificare tehnica si sunt:
a) produse din metale feroase, neferoase si materiale nemetalice - table, tevi, tuburi, profiluri, forjate, turnate, semifabricate pentru organe de asamblare;
b) materiale pentru sudura - electrozi, sarme, fluxuri, materiale pentru brazare.

NOTa:
Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonanta Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 93/2011, care nu sunt incorporate in forma republicata a Legii nr. 64/2008 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale actului modificator:
"ART. II
(1) Pana la autorizarea persoanelor fizice si juridice prevazute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 64/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, verificarile tehnice in vederea autorizarii functionarii si verificarile tehnice in utilizare la instalatiile si echipamentele prevazute in anexa nr. 2 la aceasta lege se efectueaza de catre Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune - S.A., denumita in continuare CNCIR, societate comerciala pe actiuni, de interes strategic national, cu actionar unic statul roman, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, infiintata ca urmare a reorganizarii prin divizare a inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si instalatiilor de Ridicat, denumita in continuare ISCIR.
(1^1) CNCIR nu Isi poate schimba structura actionariatului pana la Implinirea termenului prevazut la alin. (4).
(1^2) Tarifele percepute pentru activitatile cu caracter specific prestate de CNCIR se propun de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, se avizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice si se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Guvernul va aproba prin hotarare*) infiintarea, organizarea si functionarea CNCIR, precum si modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si instalatiilor de Ridicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pana la data infiintarii CNCIR verificarile tehnice in vederea autorizarii functionarii si verificarile tehnice in utilizare prevazute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 64/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza de catre ISCIR.
(4) Prescriptia tehnica pentru stabilirea conditiilor si cerintelor tehnice de autorizare a persoanelor fizice si a persoanelor juridice ce efectueaza verificari tehnice in vederea autorizarii functionarii si verificarii tehnice in utilizare la instalatiile si echipamentele prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, in termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a legii**) de aprobare a prezentei ordonante.
(5) in termen de 60 de zile de la data publicarii ordinului prevazut la alin. (4), CNCIR trebuie sa indeplineasca conditiile si cerintele tehnice prevazute in prescriptia tehnica si sa obtina autorizarea conform prevederilor prezentei ordonante."
------------
*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.139/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Companiei Nationale pentru Controlul Cazanelor, instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune - S.A., precum si modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 779 din 22 noiembrie 2010.
**) Legea nr. 93/2011 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 9 iunie 2011.
www.cursuri-rsvti.ro | by ANADEEA Advertising
 
Copyright © APIEM. Toate drepturile rezervate.Continutul acestui site este proprietatea APIEM. Copierea, reproducerea sau modificarea neautorizata a acestui site web, constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 coroborate cu prevederile din Legea nr.365/2002