» CURSURI » INSCRIERE PRIN FAX » INSCRIERE ON-LINE

» NEWSLETTER

 
 
     
   Prima Pagina
  Despre noi
  REGLEMENTARI LEGALE IULIE 2020
  Hotararea 668 2019 - HG 1340 2001
  Legea 64 2008 - Legea 49 2019
  Ordinul 130 2011 - Domeniul RSVTI
  Cursuri RSVTI - Modul A
  Cursuri RSVTI - Modul B
  Inscriere curs RSVTI
  Dosar cursant RSVTI
  Bibliografie RSVTI
  Regulament curs RSVTI
  Tarife cursuri RSVTI 2020
  PROMOTIE! Bucuresti - 06-07.07.2021
  Cursuri RSVTI Cluj - 22-23.06.2021
  Cursuri RSVTI Sibiu - 24-25.06.2021
  Cursuri RSVTI Baile-Felix - 27-28.07.2021
  Cursuri RSVTI Sovata - 10-11.08.2021
  NOUTATI LEGISLATIVE ISCIR!
  Ordinul 1404 2010 (MO 634 2010)
  Ordinul 1007 2010 (MO 513 2010)
  Ordinul 663 2010 (MO 385 2010)
  Ordinul 442 2010 (MO 226 2010)
  Ordinul 2154 2009 (MO 11 2010)
  Contact
  RGPD - Protectia datelor personale
  Termeni si conditii
 

Hotararea 668 2019 (MO 744 2019) modificari HG 1340 2001 ISCIR

HOTARARE nr. 668 din 9 septembrie 2019
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, precum si pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei

Emitent: Guvernul Romaniei
Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019  Fisiere atasate:
 
Hotararea 668 2019
HOTARARE nr. 668 din 9 septembrie 2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, precum si pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei

in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. VII din Legea nr. 49/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil si pentru modificarea altor acte normative,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I - Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 1 - (1) Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, denumita in continuare ISCIR, este organul de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridica a carui activitate principala este asigurarea, in numele statului, a masurilor de functionare in conditii de siguranta a instalatiilor si echipamentelor prevazute in anexele nr. 2-4 la Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. La articolul 3 alineatul (1), literele c) si c^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
c) autorizeaza, in conformitate cu cerintele tehnice si in conditiile stabilite in prescriptiile tehnice si de Legea nr. 64/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoane fizice sau juridice care realizeaza, pentru instalatii si echipamente, verificari tehnice in vederea autorizarii/admiterii functionarii, verificari tehnice in utilizare, verificari tehnice in utilizare pentru estimarea duratei remanente de viata, activitati de construire, montare, instalare, punere in functiune, supraveghere tehnica, lucrari de revizie, reparatii si de intretinere; pentru instalatiile/echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta si dispozitiile Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c^1) avizeaza, in conditiile legii si conform prescriptiilor tehnice, programe si rapoarte tehnice, memorii si documentatii tehnice la instalatii/echipamente;

3. La articolul 3 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
e^1) atesta persoane fizice in vederea realizarii responsabilitatilor stabilite in conformitate cu cerintele si in conditiile prevazute in prescriptiile tehnice;

4. La articolul 3 alineatul (1), literele h) si n) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
h) emite, in conformitate cu cerintele si in conditiile stabilite in prescriptiile tehnice, avize obligatorii de instalare pentru instalatiile si echipamentele prevazute in anexa nr. 1^2 si avize obligatorii de montare pentru instalatiile si echipamentele prevazute in anexa nr. 1^3;
(...)
n) participa la constatarea cauzelor in care s-au produs accidentele la instalatiile si echipamentele supuse controlului ISCIR, evalueaza efectele produse si dispune masurile ce se impun privind siguranta in functionare a acestora, dupa caz;

5. La articolul 3, dupa alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu urmatorul cuprins:
(1^2) Pentru activitatile prevazute la alin. (1) lit. c^1) ISCIR poate acorda imputerniciri persoanelor fizice si juridice autorizate, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice, prin ordin al inspectorului de stat sef.

6. La articolul 4, alineatele (1), (1^1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Art. 4- (1) in cadrul ISCIR functioneaza 13 inspectii teritoriale fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 2.(1^1) Numarul maxim de posturi aprobat este de 280.
(...)
(4) Salarizarea personalului din cadrul ISCIR se realizeaza potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile personalului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.

7. La articolul 5, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Inspectorul de stat sef numeste si revoca, prin ordin, inspectorii de stat sef adjuncti, directorii, inspectorii-sefi ai inspectiilor teritoriale si conducatorii structurilor din cadrul ISCIR prevazute la alin. (6).

8. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art, 9 Finantarea activitatii ISCIR se asigura integral din venituri proprii, potrivit legii. Veniturile se realizeaza din tarife percepute pentru activitatea de autorizare, supraveghere tehnica, verificare in functionare si control, precum si din orice alte activitati cu caracter specific, prestate de catre ISCIR in conditiile legii.

9. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
(2^1) Disponibilitatile banesti aflate in conturile ISCIR la finele anului se reporteaza si se utilizeaza de catre aceasta in anul urmator.

10. in tot cuprinsul hotararii, sintagma „Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri“ se inlocuieste cu sintagma „Ministerul Economiei“.

11. Anexele nr. 1, 1^1, 1^2 si 2-4 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezenta hotarare.

12. Dupa anexa nr. 1^2 se introduce o noua anexa, anexa nr. 1^3, avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 7 la prezenta hotarare.

Art. II - in anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, la punctul I „Unitati care functioneaza in subordinea Ministerului Economiei“ litera b), subpunctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
3. Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR - 280 posturi.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DaNCILa
Contrasemneaza:
Ministrul economiei,
Niculae Badalau
Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,
Sorin-Marian Roman
Ministrul muncii si justitiei sociale,
Marius-Constantin Budai
Ministrul finantelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Bucuresti, 9 septembrie 2019.Nr. 668.
www.cursuri-rsvti.ro | by ANADEEA Advertising
 
Copyright © APIEM. Toate drepturile rezervate.Continutul acestui site este proprietatea APIEM. Copierea, reproducerea sau modificarea neautorizata a acestui site web, constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 coroborate cu prevederile din Legea nr.365/2002